REGULAMIN FITNESS PARADISE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron w związku z korzystaniem usług oferowanych przez Fitness Paradise.
 

 1. Definicje
   

  Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
   
  Klub – Fitness Paradise; obiekt sportowo – rekreacyjny wyposażony w sprzęt fitness oraz sale treningowe z siedzibą w Jordanowie – Rynek 46, 34-240 Jordanów prowadzony przez JÓZEF LIPA GALERIA JORDANOWSKA, Sidzina 814, 34­-236 Sidzina, NIP:  552-148-09-10, REGON: 851764282.
   
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Klub.
   
  Umowa członkowska – umowa zawarta pomiędzy Klubem, a Klientem, określająca m.in. warunki korzystania z usług świadczonych przez Klub, opłatę oraz przyznająca Klientowi status Członka Klubu.
   
  Opłata – opłata określona w cenniku Klubu, ponoszona przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w umowie członkowskiej.
   
  Karta – Karta Członkowska Fitness Paradise,
   
  Regulamin – Regulamin Fitness Paradise,
   
  PayU - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   

 2. Zasady ogólne

   

  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że co do zasady Klub jest otwarty w następujących godzinach:

   poniedziałek – piątek: 8.00 – 22.00,

   sobota 9.00 – 18.00.

   niedziela  9.00- 16.00

  2. Klub jest zamknięty w święta ustawowo wolne od pracy. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
  3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie obiektu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym fakcie Klientów z 3-dniowym wyprzedzeniem, umieszczając na terenie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat, jak również powiadomi z 3-dniowym wyprzedzeniem Klientów o tym fakcie telefonicznie bądź też za pomocą wiadomości mailowej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu nie było wcześniej zaplanowane, kierownictwo Klubu niezwłocznie powiadomi Klientów o tym fakcie telefonicznie. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie umowa członkowska zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny. Klient może również żądać zwrotu poniesionej opłaty, bądź też zmniejszenia raty proporcjonalnie za dni w których Klub był nieczynny.
  4. Wyłącznym dokumentem uprawniającym do korzystania z usług oferowanych przez Klub jest Karta.
  5. Karta jest wydawana w dniu podpisania umowy członkowskiej. W celu otrzymania Karty Klient musi spełnić następujące warunki:
   1. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
   2. wyrazić zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Klubu;
   3. zapoznać się z Regulaminem oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji warunków w nim przedstawionych;
   4. uiścić opłaty zgodnie z Regulaminem oraz aktualnym cennikiem Klubu.
  6. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Klient zostaje Członkiem Klubu z chwilą podpisania umowy członkowskiej. Uprawnienia płynące z Karty mają wyłącznie charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, za wyjątkiem wskazanym w pkt. 15.
  7. Klienci są zobowiązani do okazywania swojej Karty przy każdym wejściu na teren Klubu. Obsługa Klubu ma prawo odmówić Klientowi możliwości wstępu na teren Klubu, o ile nie okaże on Karty.
  8. Karta jest własnością Klubu. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej Karty, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100 złotych).
  9. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
  10. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy członkowskiej bez podawania przyczyny.
  11. Wstęp na teren Klubu jest możliwy jedynie po uregulowaniu wszystkich opłat określonych w cenniku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  12. Klub może zaoferować możliwość jednorazowego, nieodpłatnego skorzystania z oferowanych usług - tzw. free pass. Osoba korzystająca z free pass zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu oraz innych zasad obowiązujących w Klubie tak samo jak pełnoprawny Członek Klubu.
  13. W przypadku wnoszenia opłaty w ratach, Klient który nie uiści terminowo opłaty za bieżący okres rozliczeniowy tarci prawo do korzystania z usług Klubu, a umowa ulega automatycznie zawieszeniu. Wpłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie opłat za zaległe miesiące.
  14. Klient ma możliwość zawieszenia umowy członkowskiej. Zawieszenie takie dokonywane jest wyłącznie na wniosek Klienta, po uregulowaniu przez niego wszystkich zaległych opłat. Zawieszeniu podlegają wyłącznie:
   1. umowa członkowska zawarta na 12 miesięcy – możliwe jest czterokrotne zawieszanie umowy członkowskiej, przy czym łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 2 miesięcy;
   2. umowa członkowska zawarta na 6 miesięcy – możliwe jest czterokrotne zawieszanie umowy członkowskiej, przy czym łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 1 miesiąca;

   Wniosek o zawieszenie umowy członkowskiej Klient powinien złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym w dziale obsługi klienta. Wniosek ten należy złożyć w dziale obsługi klienta minimum jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zawieszenia. Umowa członkowska ulega automatycznemu przedłużeniu o okres jej zawieszenia. W przypadku wnoszenia opłaty w ratach Klient w okresie zawieszenia umowy członkowskiej zwolniony jest od ich wnoszenia.

  15. Za zgodą Klubu Klient może zrzec się prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub na rzecz innej osoby. Cesja praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Klubie jest możliwa po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100 zł).
  16. Klient może korzystać z usług oferowanych przez Klub, zgodnie z posiadanym członkostwem, we wszystkie dni otwarcia Klubu, zgodnie z godzinami otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
  17. Klient korzystający z oferty Klubu oświadcza, że jest mu znany jego stan zdrowia oraz nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zajęciach oferowanych przez Klub. Osoby pełnoletnie korzystają z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie mogą zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały one spowodowane przez Klub lub jego pracowników w sposób zawiniony. Przedstawiciel ustawowy wyrażający pisemną zgodę na członkostwo w Klubie osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych oświadcza również, że jest mu znany stan zdrowia tej osoby. Ponadto przedstawiciel ustawowy, oświadcza, że osoba ta posiada pełną zdolność (brak przeciwwskazań lekarskich) do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Jeżeli z usług Klubu korzystają (samodzielnie lub pod opieką osób pełnoletnich) osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, które ze względów zdrowotnych nie powinny uczestniczyć w zajęciach sportowych, Klub zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u tej osoby, chyba że zostały one spowodowane przez Klub lub jego pracowników w sposób zawiniony.
 3.  

 4. Oferta Klubu
   

  1. Klub oferuje Klientom następujące rodzaje członkostw:
   1. Otwarte – zapewnia nieograniczony dostęp do usług oferowanych przez Klub w godzinach jego otwarcia przez 7 dni w tygodniu;
   2. Studenckie – przeznaczony dla uczniów oraz studentów w wieku do 26 lat, posiadających ważną legitymację szkolną lub studencką; zapewnia nieograniczony dostęp do usług oferowanych przez Klub w godzinach od jego otwarcia do godziny 18 od poniedziałku do piątku a w weekendy od godzin jego otwarcia do godzin jego zamknięcia;
   3. Senior - przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia; zapewnia nieograniczony dostęp do usług oferowanych przez Klub w godzinach od jego otwarcia do godziny 18 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od godzin jego otwarcia do godzin jego zamknięcia.
   4. Siłownia- zapewnia nieograniczony dostęp wyłącznie na siłownie klubu od godzin jego otwarcia do godzin jego zamknięcia
 5.  

 6. Opłaty, wypowiedzenie, sposób dokonywania płatności
   

  1. Klub oferuje Klientom możliwość zawarcia umowy członkowskiej na okres:
   1. 12 miesięcy;
   2. 6 miesięcy;
   3. 3 miesięcy;
   4. jednego miesiąca;
   5. 2 tygodni
   6. jednego dnia.
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że miesiąc trwa 30 dni.
  3. Klient zobowiązany jest zapłacić całą opłatę najpóźniej w chwili wydania Karty.
  4. W przypadku umów członkowskich zawartych na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za korzystanie z Klubu w miesięcznych ratach płatnych z góry. Pierwsza rata powinna zostać zapłacona najpóźniej w chwili wydania Karty.
  5. Dokładną wysokość opłat związanych z rodzaje członkostwa, okresem na jaki została zawarta umowa członkowska, wysokością rat reguluje cennik znajdujący się w dziale obsługi klienta.
  6. Uiszczenie opłat z tytułu korzystania z Klubu może nastąpić gotówką w kasie Klubu, kartą kredytową oraz przelewem bankowym na rachunek bankowy Klubu, w tym za pośrednictwem systemu PayU.
  7. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy członkowskiej bez podawania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia - w przypadku umowy członkowskiej zawartej na okres 6 miesięcy, albo dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia – w przypadku umowy członkowskiej zawartej na okres 12 miesięcy.
  8. Wypowiedzenie, o którym mowa w punkcie poprzednim jest skuteczne z chwilą jego złożenia na piśmie w dziale obsługi klienta.
  9. Postanowienia Regulaminu dotyczące wypowiedzenia nie mają zastosowania do pakietów promocyjnych.
  10. W przypadku wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt. 1 lit. a, b i c, Klient ma prawo do zwrotu opłat poniesionych za niewykorzystane usługi po rozwiązaniu umowy z Klubem. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy, które nastąpiło zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 8.
  11. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na zasadzie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zwrot uiszczonych opłat nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy w formie pisemnej.
 7.  

 8. Zasady rezerwacji zajęć
   

  1. Rezerwacji podlegają wszystkie formy zajęć grupowych oraz indywidualnych z instruktorem lub trenerem oferowanych przez Klub.
  2. Informacje o dostępnych godzinach zajęć można uzyskać telefonicznie, za pomocą Internetu oraz osobiście w dziale obsługi klienta.
  3. Rezerwację można dokonać najwcześniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
  4. Klub zastrzega sobie prawo do czasowego odwołania wybranych zajęć grupowych.
  5. Klient jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie dopuszcza się możliwości wchodzenia na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
  6. Rezerwację można odwołać telefonicznie, za pomocą Internetu oraz osobiście w dziale obsługi klienta. Klub zastrzega sobie prawo zablokowania Klientowi możliwości dokonywania rezerwacji na zajęcia grupowe w przypadku powtarzającego się nieuczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach, bez wcześniejszego powiadomienia Klubu.
 9.  

 10. Zasady korzystania z Klubu
   

  1. Instruktorzy oraz trenerzy prowadzący zajęcia na terenie Klubu posiadają licencję trenerską Fitness Paradise lub zgodę kierownictwa Klubu. Uzyskanie licencji trenerskiej będzie możliwe poprzez podpisanie odrębnej umowy z Klubem. Prowadzenie zajęć na terenie Klubu bez wymienionej wyżej licencji lub zgody może skutkować odebraniem uprawnień płynących z posiadania Karty.
  2. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
  3. Osoby korzystające z siłowni oraz zajęć oferowanych przez Klub zobowiązane są do posiadania stroju sportowego, w tym czystego obuwia z podeszwą przystosowaną do charakteru zajęć. Brak dostosowania się do niniejszego wymogu uprawnia Klub do odmowy wpuszczenia Klienta na teren strefy ćwiczeń.
  4. Klub zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia z ważnych powodów dostępu do niektórych urządzeń oraz wyposażenia.
  5. Zachowanie Członka Klubu nie może zagrażać bezpieczeństwu innych osób, a także nie powinno przeszkadzać osobom korzystającym z usług Klubu.
  6. Obsługa Klubu może zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się Członków Klubu oraz zastosować wobec nich odpowiednie sankcje w tym również usunięcie z terenu Klubu. W przypadku stwierdzenia, że osoby wskazane w zdaniu poprzednim znajdują się pod wpływem alkoholu, bądź też innych substancji odurzających, obsługa Klubu niezwłocznie nakaże tym osobom opuszczenie terenu Klubu.
  7. Członkowie Klubu naruszający Regulamin oraz inne zasady obowiązujące w Klubie będą poproszone o opuszczenie terenu Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu Klub może po jednokrotnym, pisemnym upomnieniu rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. W przypadkach określonym w niniejszym punkcie Klub zwróci Klientowi kwotę jaką zapłacił tytułem opłaty, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do zakończenia trwania umowy członkowskiej.
  8. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy członkowskiej z Klubem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu. Klientowi przysługuje również prawo odstąpienia od umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przez Klub Regulnaminu. W przypadkach określonych w niniejszym punkcie Klub zwróci Klientowi kwotę jaką zapłacił tytułem opłaty, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do zakończenia trwania umowy członkowskiej.
  9. Bezwzględnie zakazuje się wprowadzania na teren Klubu zwierząt.
  10. Na terenie obiektu bezwzględnie zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Niedozwolone jest spożywanie posiłków poza strefą do tego przeznaczoną, a także wnoszenia szklanych i otwartych naczyń z napojami na teren strefy ćwiczeń.
  11. Opuszczając stanowisko ćwiczeń należy pozostawić po sobie porządek.
  12. Członkowie Klubu korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi Klubu, instruktora lub trenera.
  13. Osoby, które z własnej winy zniszczą lub uszkodzą wyposażenie Klubu, zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiada przedstawiciel ustawowy.
  14. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren obiektu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu, ich życia oraz zdrowia.
  15. Rzeczy osobiste Klientów, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za szkody wynikłe z tego tytułu.
  16. Klient jest zobowiązany do opuszczenia strefy ćwiczeń najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu. Wszystkie szatnie są czynne do czasu zamknięcia Klubu.
  17. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów. Pisma wysyłane na podane Klubowi adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
  18. Na terenie Klubu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody kierownictwa Klubu.
 11.  

 12. Ochrona danych osobowych
   

  1. Dane osobowe Klientów Klubu przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, dalej jako: UODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest Józef Lipa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JÓZEF LIPA GALERIA JORDANOWSKA, Sidzina 814, 34­-236 Sidzina.
  3. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą zgodnie
   z art. 32 UODO.
 13.  

 14. Postanowienia końcowe
   

  1. Dla zapewnienia wszystkim Klientom bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług oferowanych przez Klub, poza niniejszym Regulaminem, dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych zasad, w tym regulaminów dotyczących aktualnych promocji, zajęć grupowych i innych.
  2. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu i innych zasad obowiązujących na terenie Klubu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w dziale obsługi klienta ich aktualną wersję. Nie dostosowanie się do wymogów korzystania z Klubu określonych w niniejszym Regulaminie i innych zasadach obowiązujących na terenie Klubu uprawnia obsługę Klubu do odmowy wpuszczenia Klienta na teren Klubu.
  3. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na ten temat w recepcji Klubu.
  4. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi oraz ewentualne skargi należy składać do managera obiektu. W przypadku reklamacji dotyczących świadczonych usług termin ich rozpatrzenia wynosi 30 dni od dnia ich złożenia w formie pisemnej. Rozpoznaniu podlegają reklamacje zawierające następujące elementy: imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, okoliczności ją uzasadniające oraz podpis.
  5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Fitness Paradise Rynek 46, 34-240 Jordanów, NIP: 552-148-09-10, REGON: 851764282
18 544 72 00